“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De Wet Werk en Bijstand (WWB) geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en onvoldoende middelden heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien, een minimum inkomen. Ben je qua inkomen afhankelijk van alimentatie, dan kan deze tot de bijstandsnorm worden aangevuld.

De WWB kent verschillende normen onderverdeeld naar leeftijd en gezinssamenstelling. Iedere norm kent een apart normbedrag. Deze normbedragen worden ook wel bijstandsnorm genoemd.

Draagkrachtberekening
Een draagkrachtberekening wijst uit hoeveel alimentatie de alimentatieplichtige maximaal kan betalen. Voor het uitvoeren van deze berekening wordt de bijstandsnorm aangehouden. Dit gebeurt bij het bepalen van het draagkrachtloos inkomen. Het draagkrachtloos inkomen wordt bepaald door uit te gaan van de bijstandsnorm die van toepassing is op het nieuwe huishouden, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal aanvullende gegevens.

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen wordt de totale draagkrachtruimte genoemd, een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Om welk deel het gaat hangt af van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

Vervolgens bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatiegerechtigde(n) nodig heeft. De behoefte aan alimentatie wordt mede bepaald aan de hand van de welstand tijdens het huwelijk en het inkomen van de alimentatieontvangende.